Gratis verzending vanaf € 50,- binnen BE (v.a. € 65,- binnen NL)

Algemene Voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1. Ondernemingsgegevens

Deze website en webshop is eigendom van de firma Creakleur BVBA, met maatschappelijke zetel te 3500 Alken, Leemkuilstraat 4, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0707.705.367 met BTW nummer BE0707.705.367.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die is geplaatst bij Grimeershop.be en op elke overeenkomst die navolgend tot stand komt tussen Creakleur en de klant. Creakleur behoudt zich het recht voor deze algemene verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen door het publiceren van een nieuwe versie.

Artikel 3. Online bestelling

3.1 Grimeershop.be behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren bij overmacht, uitputting van de voorraad, een ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw. Bij een bestelling op maat wordt een offerte opgemaakt aan de hand van de informatie die de klant doorgeeft. De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid met betrekking tot de juistheid hiervan.

3.2 De bestelprocedure via Creakleur verloopt als volgt :

Selecteer het gewenste product en voeg het toe aan het winkelwagentje druk op de knop ‘Doorgaan naar afrekenen’, waarna leveringskeuze, betaalwijze en adresgegevens worden gevraagd druk op de knop ‘Bestelling plaatsen’ om de bestelling te bevestigen en om via een beveiligde verbinding de betaling af te handelen.

Na het bestellen stuurt Creakleur een orderbevestiging per e-mail uit.

Indien de producten op voorraad zijn, wordt een tweede e-mail verstuurd wanneer de winkel je bestelling heeft verzonden.

Artikel 4. De overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4.4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Creakleur onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Creakleur is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

4.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Creakleur passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Creakleur daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.4 Creakleur kan zich binnen de wettelijke grenzen op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Creakleur op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Creakleur gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5. Online aankopen

4.5 Creakleur zal uiterlijk bij levering van het product aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: de voornaamste kenmerken van het/ de product(en); de totale prijs van het/de product(en), alle belastingen en extra kosten inbegrepen; de wijze van betaling; de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten voor het uitoefenen door de klant-consument van het herroepingsrecht.

Artikel 6. Leverings- en verzendvoorwaarden

6.1 Producten worden geleverd in België en Nederland.

6.2 Creakleur streeft ernaar de producten te leveren binnen de termijn aangegeven op het ogenblik van bestelling (deze termijn wordt geactualiseerd in de bevestiging van de bestelling). De leveringstermijnen wordt in de mate van het mogelijke gerespecteerd. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op enig welke vergoeding. Creakleur is niet verantwoordelijk voor vertragingen van haar leveranciers of transportfirma’s. Wanneer er door overmacht of andere onvoorziene omstandigheden abnormale vertraging in de leveringstermijn zou zijn, hetzij bij Creakleur zelf, hetzij bij haar leveranciers, zal Creakleur de klant hiervan onverwijld op de hoogte brengen, inclusief informatie over de geactualiseerde leveringstermijn.

6.3 Creakleur is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt door de klant. Foutieve leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die ten laste zijn van de klant.

6.4 Indien de klant een wijze van levering verzoekt die afwijkt van de door Creakleur toegepaste wijze, dan zullen de eventuele supplementaire kosten worden doorgerekend aan de klant.

6.5 De risico’s van verlies en beschadiging van de producten worden overgedragen aan de klant op moment van levering. Evenwel, wanneer de klant haar contractuele verplichtingen niet naleeft, zal het risico van verlies en beschadiging van de producten overgaan op de klant op het ogenblik dat de levering had moeten plaatsvinden zonder schending van verplichtingen aan de zijde van de klant.

6.6 Klanten mogen kosteloos annuleren indien goederen om welke reden ook niet binnen 30 dagen geleverd kunnen worden na sluiting van de overeenkomst en dit overeenkomstig art. VI.43 van het Wetboek Economisch Recht.

Artikel 7. Bepalingen met betrekking tot de ontvangst

7.1 De klant is gehouden het aantal en de staat van de producten te controleren bij levering.

7.2 In geval van schade of indien de levering niet overeenkomt met de bestelling, dient de klant Creakleur hierover te informeren middels een aangetekend schrijven binnen een termijn van zeven werkdagen te rekenen vanaf de ontvangst van het product/de producten. In dergelijke geval zal Creakleur ter vervanging nieuwe identieke producten leveren of het factuurbedrag terugbetalen aan de klant. Indien schade of niet-conformiteit van de levering niet gemeld wordt aan Creakleur binnen voormelde termijn, behoudt Creakleur zich het recht voor om omruiling te weigeren evenals terugbetaling.

7.3 Indien de klant, nadat Creakleur een bevestiging van verzending van het product heeft toegestuurd aan de klant, het product niet heeft ontvangen binnen een termijn van zeven dagen, dient zij Creakleur hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen, zodat Creakleur kan nagaan wat met de zending gebeurd is. Indien de zending inderdaad verloren is, stuurt Creakleur een nieuwe zending toe aan de klant zonder bijkomende kosten. Evenwel betreffen de door klanten verstuurde terugzendingen die verloren geraken, de verantwoordelijkheid van de klant, niet van Creakleur.

Artikel 8. Prijs – facturering

8.1 Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief btw. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Voor aangetekende zendingen en expreszendingen (enkel op aanvraag) worden extra kosten in rekening gebracht.

8.2 Voor alle bestellingen worden de op de dag geldende prijzen op de website aangerekend. De bestellingen worden gefactureerd conform het btw-tarief dat geldig is op de dag van de bestelling.

8.3 Creakleur behoudt zich het recht voor om de op de website vermelde prijzen te wijzigen wanneer er zich prijswijzigingen voordoen.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van Creakleur tot na volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten.

Artikel 10. Retourzendingen – herroepingsrecht

10.1 De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die producten online aankopen in hun hoedanigheid van consument (natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen).

10.2 De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst tot aankoop van het bestelde product te herroepen. Deze termijn verstrijkt 14 dagen na de dag dat:

(a) u (of iemand die dit in uw plaats doet) het aangekochte goed in uw bezit krijgt ;

(b) u (of iemand die dit in uw plaats doet) het laatste aangekochte goed of een onderdeel ervan in uw bezit krijgt (in geval van levering van meerdere goederen of onderdelen binnen één bestelling);

(c) u (of iemand die dit in uw plaats doet) het eerste goed fysiek in uw bezit krijgt (in geval van een regelmatige levering van goederen tijdens een bepaalde periode).

10.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u Creakleur op ondubbelzinnige wijze meedelen dat u beslist om de overeenkomst te herroepen. U kan dit doen per post of e-mail.

10.4 Wanneer de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient deze onmiddellijk en uiterlijk binnen de 14 dagen na de dag waarop hij/zij ons meedeelde dat hij/zij de overeenkomst herroept, het aangekochte goed terug te sturen naar Creakleur, Leemkuilstraat 4 te 3570 Alken. De gemaakte retour zendkosten en/of transportkosten zijn ten laste van de klant. De klant verbindt er zich toe het goed in perfecte staat, in originele verpakking en vergezeld van de factuur of leveringsbon terug te sturen naar Creakleur BVBA, Leemkuilstraat 4 te 3570 Alken. Bij beschadiging of onvolledige terugzending behouden we ons het recht voor aan de consument een schadevergoeding aan te rekenen gelijk aan de waardevermindering van het goed dat het gevolg is van het behandelen van het goed dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van het goed vast te stellen.

10.5 Creakleur verbindt er zich toe binnen de 14 dagen nadat wij door u op de hoogte werden gebracht van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen en van zodra wij het goed hebben teruggekregen, of nadat u aantoont dit terug aan ons verzonden te hebben, alle van de consument ontvangen betalingen terug te betalen.

Artikel 11. Betaling van de goederen

11.1 De facturen worden met de producten meegestuurd of naar het factuuradres gestuurd, indien dit afwijkt van het afleveradres. De facturen zijn betaalbaar op de zetel van Creakleur op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld.

11.2 Behoudens uitdrukkelijke toestemming geeft een klacht die is neergelegd bij Creakleur de klant niet het recht om een openstaande betaling of een gedeelte daarvan te staken, uit te stellen of hierop een vergoeding in zijn voordeel toe te passen

11.3 Creakleur behoudt zich het recht voor om iedere nieuwe bestelling te weigeren indien er achterstallige facturen openblijven tot het moment van de volledige betaling van alle openstaande facturen van de klant.

11.4 De facturen worden op de vervaldatum, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd met een conventionele intrest van 1 % per maand. Bovendien wordt het factuurbedrag verhoogd met 10 % met een minimum van 125,00 EUR, van rechtswege en zonder ingebrekestelling van zodra een factuur niet is betaald op haar vervaldag, en dit ten titel van conventioneel schadebeding. Indien een factuur op de vervaldatum niet is betaald, worden alle onbetaalde facturen opeisbaar.

Artikel 12. Garantie en klachtenmanagement

12.1 De producten vallen onder de garantie zoals voorzien in de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van consumenten bij verkoop van consumptiegoederen. Deze wet biedt aan de consument garantie in geval van non-conformiteit van het consumptiegoed, dit is wanneer het geleverde goed niet overeenkomt met het gevraagde of bestelde goed. De consument kan de wettelijke garantie niet inroepen voor termijnwijzigingen of wijzigingen van leveringsplaats of voor gebreken waarvan hij kennis had op het ogenblik van de verkoop. De wettelijke garantie kan worden ingeroepen indien de non-conformiteit van het geleverde goed wordt vastgesteld binnen de 2 jaar vanaf de levering van het goed. Deze wettelijke garantie begint te lopen vanaf de levering van het goed aan de consument.

12.2 Bij vragen, opmerkingen of klachten kan de klant op elk moment contact opnemen met Creakleur via de contactgegevens vermeld op de website. Creakleur zal het verzoek van de klant zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk in behandeling nemen en zal contact opnemen met de betrokken klant. Indien de vraag, opmerking of klacht betrekking heeft op de garantie, moet in beginsel de fabrikant/producent betrokken worden, zodat de behandeling van het verzoek of de klacht meer tijd in beslag kan nemen.

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de naam, logo’s, foto’s, product- en bedrijfsnamen, teksten, tekeningen, beelden, informatie en dergelijke zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Creakleur en/of rechthoudende derden. Niets mag gebruikt worden zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming.

Artikel 14. Privacy – gegevensbeleid

14.1 Creakleur verkoopt persoonlijke gegevens van klanten niet aan derden en behandelt deze strikt conform de van toepassing zijnde wetgeving en haar beleid met betrekking tot vertrouwelijkheid. Het privacybeleid van Creakleur is gepubliceerd op haar website.

14.2 Overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving heeft de klant het recht op toegang en correctie van zijn persoonlijke gegevens.

Artikel 15. Toepasselijk recht – geschillenbeslechting

15.1 In geval van geschil is het Belgische recht van toepassing.

15.2 Partijen komen hierbij overeen om eventuele geschillen eerst en vooral onderling te zullen regelen op een informele wijze en hierbij de grootst mogelijke discretie indachtig te zullen zijn. Indien de voormelde informele regeling niet tot een oplossing komt, zal het geschil worden voorgelegd aan de gewone rechtbanken. De rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement, afdeling Kortrijk zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil dat uit deze Overeenkomst voortvloeit of die ermee verband houdt en dat niet wordt opgelost conform de voormelde informele procedure.

15.3 Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdient van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentendienst bereiken via deze link: http:// www.consumentenombudsdienst.be/nl

15.4 Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

15.5 Creakleur heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit reglement is beschikbaar op http://www.unizo.be/ecommercelabel/ waar u ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO.

Artikel 16. Adresgegevens

Creakleur BVBA

Leemkuilstraat 4

3570 Alken

België

BTW BE 0707.705.367

E-mail: info@creakleur.be

Tel: 0495 69 29 05

nl_BENL